top of page

Nyereményjáték
részvételi és játékszabályzata

HOMEINFO Bútor, Lámpa, Lakástextil Kiállítás (2023. február 24-25-26.) nyereményjáték az Instagramon

1. Szervező 

A Dokka Design/Kádár Ferenc László EV (továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban  (továbbiakban: Játék) kizárólag 18. életévét betöltött magyar állampolgár, természetes  személy, nyilvános profillal vehet részt, aki a Magyarországon tartózkodási- vagy  lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). 

A Játékban való részvételhez szükséges a Dokka Design/Kádár Ferenc László EV által a Dokka Design Instagram oldalán posztolt játékfelhívás utasításait követni. 

1.1 A Játékban való részvétel a jelen Részvételi- és Játékszabályzat 

automatikus elfogadását jelenti. A játékos tudomásul veszi, hogy a részvételi feltételek  teljesítése előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a játékszabályzat  rendelkezéseiről, ennek elmulasztására nem hivatkozhat. Amennyiben a játékos a jelen  játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek  nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen  játékost saját döntése alapján a Játékból kizárni. 

2. A Játék menete, sorsolás időpontja és nyereménye 

2.1 A nyereményjáték ideje: 

A játék időtartama: 2023.02.12. 18.00 órakor kezdődik, és 2023.02.19. 18.00 óráig tart. 

2.2 A nyereményjáték menete: Lájkold a nyereményjátékot meghirdető posztot, a poszt  alatt jelölj meg valakit aki szintén örülne a nyereménynek és kövesd be az Instagram oldalunkat. 

2.3 Örülünk, ha a nyereményjátékot megosztod, de ez nem feltétele a játékban való  részvételnek. 

2.4 A Játék nyereménye: 50 x 2 db belépő a HOMEINFO Bútor, Lámpa, Lakástextil Kiállításra (2023. február 24-25-26.). 

2.5 A nyeremény az első 50 résztvevőnek automatikusan kiküldésre kerül 2023. február 21. 20.00 óráig.

 

3. Adategyeztetés 

3.1 Az ajándék nyertesének privát Instagram vagy messenger üzenetben kell megadnia az email címét, ahova a tiszteletjegy kiküldhető. 

3.2 A Játék nyereményét csak olyan Játékos nyerheti és kaphatja meg, aki a Játék  időtartama alatt és a sorsolás időpontjában is még élő Facebook/Instagram  regisztrációval rendelkezik.  

4. A Játékban részt vevő személyek 

4.1 A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény  átadására legkésőbb 2023. február 21. 20.00 óráig sor kerüljön. Ha ezen  együttműködési kötelezettségének (email cím megadása) a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény  időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.  A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.  

4.2 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén  bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt  (ajándékot/nyereményt) másik nyereménnyel (ajándékkal/ nyereménnyel) helyettesítsen a  jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos, vagy annál magasabb  értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el. 

4.3 A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. 

4.4 A nyereménnyel kapcsolatos adófizetési kötelezettségnek a Szervező a hatályos  jogszabályoknak megfelelően eleget tesz. Szervezőt a Nyeremény átadásán és esetleges  adóvonzatuk kiegyenlítésén túl további kötelezettség nem terheli. 

4.5 A nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére, ha: 

➔ nem múlt el 18 éves; 

➔ a Lebonyolító megkeresésére 3 napon belül nem válaszol; ➔ nem lehet felvenni a nyertessel privát üzenet formájában a kapcsolatot; ➔ a nyertes úgy nyilatkozik, hogy a Nyereményt nem tudja, vagy nem akarja átvenni; ➔ egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a  Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert; 

➔ egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon  befolyásolni próbálja; 

➔ jelen játékszabályzat bármely pontját megsérti.

4.6 A Játékból ki vannak zárva a Dokka design dolgozói, és ezen személyek Ptk., 8.1 §.(1) bekezdés 1. pontjában  meghatározott közeli hozzátartozói. 

5. Nyereményjátékot Szervező Rendelkezések 

5.1 Szervező a jelen játékszabályzat és a Játék menetének vagy a Játék bármely részletére  kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során  visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat  lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy  megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. A játékban, csak  olyan hozzászólás (komment) vehet részt, amely közerkölcsöt, mások vallási, felekezeti,  etnikai hovatartozását, etikai szabályt, személyes és egyéb jogot, illetve jogszabályt nem  sért. Nem sérti a szervező jó hírnevét és üzleti érdekeit, vagy bármilyen módon sértő  lehet. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja. 

5.2 A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Instagram oldalai technikai okokból időszakosan nem érhető(ek) el, illetve a  sorsoláshoz szükséges adatok nem nyerhetők ki. A Szervező az e bekezdésben leírtakból  fakadó mindennemű felelősségét kizárja. 

5.3 Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a  törvényes képviselőjével együtt jogosult. A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes  képviselőjük útján sem vehetnek részt. 

5.4 A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal  szavatosságot, irányadó jog a magyar jog. 

5.5 A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el. Ez promóció nem az Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve. 

6. Adatvédelmi tájékoztató 

6.1 A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és  megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Minden adatkezelő a saját adatkezelési  tevékenységéért tartozik felelősséggel. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes,  adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel a jelen  játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.  

6.2 A jelen nyereményjátékra a Dokka design  weboldalán található adatvédelmi  tájékoztatóban leírtak érvényesek. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban,  önkéntesen elfogadja és hozzájárulását adja, hogy a Dokka Design a nyertes  adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje: 

6.3 A Szervező a nyertes Játékos IG felhasználónevét, illetve annak nyertes  azonosítására alkalmas részletét teszi közzé a szervező Instagram oldalán.

A nyereményjátékot az Instagram semmilyen módon nem szponzorálta. 

Dokka Design/Kádár Ferenc László EV

Budapest, 2023.02.10.

bottom of page